КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" — сучасне підприємство з виробництва, транспортування та розподілу теплової енергії.
Підприємство засновано в серпні 2002 року і знаходиться у власності територіальної громади міста Запоріжжя.
У господарському віданні та оренді Концерну «Міські теплові мережі» знаходиться 65 котельних загальною встановленою тепловою потужністю 2118,057 Гкал/год, з них на сьогодні експлуатуються 63 котельні. Довжина теплових мереж в двотрубному обчисленні складає 760,094 км. Крім того, КОНЦЕРНОМ «МТМ» експлуатуються 16 насосних станцій і 52 центральних теплових пунктів.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Концерну «МТМ» 09.11.2015 № 869П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок розгляду письмових звернень громадян

в Концерні «Міські теплові мережі»


1. Розгляд письмових звернень громадян в Концерні «Міські теплові мережі» (далі Концерн «МТМ») здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348, постанови Кабінету міністрів України від 19.01.2011 №26 «Про внесення змін до пункту 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

2.Звернення громадян, що надійшли до Концерну «МТМ» поштою, особисто, від органів вищого рівня, з використанням мережі Інтернет, засобом електронного зв’язку (електронне звернення), реєструються в організаційному відділі, на який покладено роботу зі зверненнями громадян в Концерні «МТМ», в день надходження.

3. На вимогу громадянина, який подав звернення до Концерну «МТМ», на першому аркуші копії звернення (у разі її наявності) проставляється штамп із зазначенням найменування організації, дати надходження та вхідного номера звернення з позначкою «Копія». Вказаний документ повертається громадянинові.

4. Звернення громадян, які отримано з використанням мережі Інтернет, засобом електронного зв’язку (електронне звернення) на офіційну електронну адресу Концерну «МТМ» info@teploseti.zp.ua, роздруковуються та реєструються як письмові звернення. При реєстрації електронного звернення після порядкового номера через похилу риску робиться позначка «Ел».

Вимоги до електронного звернення наведені у формі «ЗВЕРНЕННЯ прийняте з використанням засобів електронного зв’язку», яку розміщено на офіційному веб-сайті Концерну «МТМ» teploseti.zp.ua в розділах «Нормативно-правова база» і «Контакти» та додатку 1 до цього Положення.

5. Не розглядаються звернення громадян оформлені без дотримання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

У зверненні має бути позначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження. Вказане рішення приймає начальник організаційного відділу, на який покладено роботу зі зверненнями громадян в Концерні «МТМ», після отримання консультації з фахівцями юридичного управління.

6. Оформлені належним чином і подані у встановленому порядку письмові звернення приймаються та реєструються у день їх надходження в автоматизованій системі електронного документообігу, класифікуються за характеристикою звернень і основними питаннями та, відповідно до функціонального розподілу обов’язків, передаються на розгляд першому заступнику, заступникам генерального директора, головному інженеру Концерну «МТМ».

7. На першому аркуші письмового звернення та на реєстраційно-контрольній картці робиться позначка «ПОВТОРНО» (у разі, якщо звернення надійшло повторно) та «КОНТРОЛЬ», коли необхідно повідомити орган чи організацію, звідки надійшло звернення.

8. Особисто генеральним директором розглядаються письмові звернення:

8.1. жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни та осіб, віднесених до категорії інвалідів Великої Вітчизняної війни.

8.2. від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання (повторні), якщо вказане звернення:

- вирішено по суті під час розгляду попереднього звернення (за поданням заступника генерального директора, який його розглядав, з метою припинення подальшого розгляду такого звернення);

- не вирішено по суті під час розгляду попередніх звернень, а тому вимагає особистого втручання генерального директора.

9. Перший заступник, заступники генерального директора, головний інженер у дводеннийтермін розглядають письмові звернення громадян та дають відповідні доручення з вирішення порушених питань.

10. Відповідно до резолюцій керівництва Концерну «МТМ» організаційний відділ забезпечує направлення звернень відповідальним виконавцям.

11. Якщо розгляд звернення покладено на декількох виконавців, то перший з них, згідно з резолюцією посадової особи Концерну «МТМ», повинен підготувати узагальнену відповідь або її проект заявнику та, в разі необхідності, проект інформації органу влади вищого рівня, яким встановлено контроль за зверненням. При цьому інші виконавці в обов’язковому порядку за три дні до настання контрольного терміну надають інформацію для опрацювання першому виконавцю.

12. Звернення, в яких порушені питання, що не входять до компетенції Концерну «МТМ», пересилаються за належністю в термін, що не перевищує 5 днів з моменту реєстрації, про що повідомляється автору звернення.

13. Відповідь заявникам та інформація органам вищого рівня за результатами розгляду звернень надається за підписом посадових осіб Концерну «МТМ», яким доручено розгляд звернень та до повноважень яких входить вирішення порушених у зверненнях питань.

14.За бажанням заявника письмова відповідь направляється на адресу електронної пошти заявника на офіційному бланку підприємства із зазначенням вихідного реєстраційного номера та за підписом відповідної посадової особи у формі сканованої копії, з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

15. На підставі ст.20 Закону України «Про звернення громадян» встановлюються наступні терміни розгляду звернень громадян:

- невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня отримання, якщо вирішення питання не потребує додаткового вивчення;

- не більше одного місяця (30 днів) від дня їх надходження;

- до 45 днів, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо.

16. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмової відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень. На письмове звернення заявнику обов’язково надається письмова відповідь.

Про результати розгляду звернень громадян, які є скаргами або повторними зверненнями, відповідь заявнику надається за особистим підписом першого заступника, заступників генерального директора, головного інженера Концерну «МТМ».

17. Рішення про зняття звернень з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль, шляхом накладання резолюції «До справи» на інформації про результати розгляду звернення або шляхом надання відповіді заявнику за особистим підписом. Рішення про необхідність додаткового контролю за розглядом звернення до остаточного вирішення питання приймає посадова особа, яка прийняла рішення про контроль.

18. На підставі ст.8 Закону України «Про звернення громадян» не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду звернення згідно зі ст.8 Закону України «Про звернення громадян» приймає генеральний директор за пропозицією першого заступника, заступників генерального директора на підставі матеріалів розгляду попередніх звернень, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

19. Організаційний відділ Концерну «МТМ» здійснює оперативний контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, у разі необхідності інформує генерального директора Концерну «МТМ» про порушення термінів розгляду, готує аналітичні матеріали та статистичний звіт про розгляд письмових звернень громадян органу влади вищого рівня.

20.Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання відповіді заявнику несуть посадові особи та виконавці, яким доручено розгляд звернень.

21. Після закінчення розгляду звернення та зняття його з контролю сформована у встановленому порядку справа зберігається в організаційному відділі Концерну «МТМ».

22.Термін зберігання документів за зверненнями громадян складає п’ять років. Після закінчення п’ятирічного терміну зберігання документи за пропозиціями, заявами і скаргами громадян знищуються у порядку встановленому чинним законодавством.Додаток 1

До Положення про порядок розгляду

письмових звернень громадян в

Концерні «Міські теплові мережі»


Концерн «Міські теплові мережі»

ЗВЕРНЕННЯ

прийняте з використанням засобів електронного зв’язку

Прізвище, ім’я, по батькові заявника:

_______________________________________________________________________________

Місце проживання заявника: вул.____________________________

буд._________ кв.______

Суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Про результати розгляду звернення повідомити (зазначити поштову або електронну поштову адресу на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засобі зв’язку з ним )

________________________________________________________________________________